Vedtekter for Vågan Fotoklubb

§ 1 Navn

Klubbens navn er Vågan Fotoklubb

§ 2 Formål

Klubbens formål er å fremme interessen for fotografi i et aktivt og sosialt miljø for fotoentusiaster i Vågan og omegn.

§3 Medlemskap

Klubben er åpen for alle. Alle medlemmer har samme rettigheter og plikter. Studenter har gratis adgang til medlemskap, bortsett fra kontingent til eksterne medlemskap som klubben i felleskap inngår.

Styret kan utelukke medlem som ved sin opptreden skader klubben eller dennes anseelse.

§4 Kontingent

Årsmøtet fastsetter kontingent. Halv kontingent for medlemmer som begynner etter 1.august.

Alle som har betalt kontingent vil få tilgang til klubbens interne web side, og få levere bilder til «månedens bilde», samt få delta på klubbens eksterne aktiviteter. Kontingenten må betales innen 28. februar. Dersom et medlem ikke betaler innen fristen sendes purring. Medlemskap strykes både i klubben og hos NSFF dersom betaling ikke er gjort en måned etter dette.

§5 Årsmøte

Årsmøtet er klubbens øverste myndighet.

Lovlig innkalt årsmøte er beslutningsdyktig. Andre saker enn nevnt i innkallingen kan ikke behandles.

Medlemmer som ikke kan være tilstede på årsmøtet kan gi skriftlig fullmakt. Fullmakten kan inneholde instruks om stemmegivning.

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Øvrige vedtak treffes med alminnelig flertall, med mindre annet følger vedtekt.

§6 Ordinært årsmøte

Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av januar. Innkalling med sakspapirer sendes skriftlig (brev eller e-post) til alle medlemmer pr. 10 dagers varsel. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være levert skriftlig innen 1. januar.

På ordinært årsmøte behandles:

 1. Årsberetning
 2. Regnskap
 3. Kontingent
 4. Budsjett
 5. Innkomne forslag
 6. Valg

§7 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte holdes når minst 20 % medlemmer skriftlig krever det. Innkalling sendes skriftlig (brev eller e-post) til alle medlemmer med minst 14 dagers varsel.

§8 Klubben Styre

 1. Styret skal bestå av
 2. Formann
 3. Nestformann
 4. Styremedlem
 5. Kasserer

Varamedlem - står på valg hvert år

Halve styret står på valg annet hvert år ut fra følgende:

Formann og styremedlem velges for 2 år og står på valg hvert oddetalls år. (Ex år 2011)

Nestformann og kasserere velges for 2 år og står på valg hvert partalls år. (Ex år 2010)

§9 Revisor

Årsmøtet velger revisor av egne medlemmer

§10 Valgkomité

Årsmøtet velger valgkomité

§11 Oppløsning

Oppløsning av klubben vedtas av årsmøtet med 2/3 flertall. Det avgjøres deretter ved alminnelig flertall hvordan klubbens aktiva skal disponeres.

§12 Valg av møteleder og sekretær

Årsmøtet velger møteleder og sekretær ved begynnelsen av årsmøtet

 Revidert feb 2015

 • Hits: 9303